Choose period
1837 - 1838

The oath of the members of the secret organisation managed by Szymon Konarski

Historical context

The establishment of the Kingdom of Poland, which covered most of the territory of the then split Duchy of Warsaw, by the Congress of Vienna in 1815 and its integration into Russia was believed by the empires to solve the Polish question. Unfortunately, the tsar started to violate the Constitution. In November 1830, an uprising broke out in the Kingdom in defence of the rights of its inhabitants and in the name of the independence of Poland. After it had been put down, the Kingdom met with repression from Russia and limitation of its autonomy, to which both emigrants and inhabitants of the Kingdom responded with creating secret organisations to prepare another uprising. One of them was established in 1835 by Szymon Konarski and his friends from the Young Poland. It was called the Association of the Polish People (Stowarzyszenie Ludu Polskiego) and was active in all of the Polish lands under the partitions. Its main aim was to liberate Poland in political terms and remove social divisions. The radicalism of its principles was an outcome of the Romantic fascination with the people as well as political calculation which assumed that in order to be successful the uprising needed the involvement of peasant masses.

As a result of the rivalry between the liberal and the democratic fraction within the Association, the radicals, dominated by the liberals, established a new organisation called the Universal Polish Nation Confederation in 1837. Soon afterwards, the Association of the Polish People was dismantled. Szymon Konarski was arrested by the Russians in 1838 and executed a year later.

Document text

W obliczu Boga i całej ludzkości, wobec mego sumienia, na miłość, która mnie wiąże z nieszczęśliwą Ojczyzną moją, na wieki boleści, które ją dręczą, na drżenie duszy mojej, którego doświadczam na widok lenistwa i bezczynności, na krew męczenników, która na ołtarzu poświęceń dla Ojczyzny popłynęła i popłynie. Ja N.N., wierząc, że wszyscy ludzie są równi, wszyscy są wolni i wszyscy są sobie braćmi, że są równi w prawach i obowiązkach, że są wolni w używaniu Boga i ludzkości, że są braćmi dla postępowania w zgodzie i jedności ku osiągnięciu tego dobra, wierząc, że cnotą i obowiązkiem jest działanie przeciw nierówności, która w Ojczyźnie mojej istnieje, że w ludzie tylko wszechwładztwo spoczywa, przekonany, że jedność stanowi siłę i że przymierze, utworem wszystkich gnębicieli będące, jedynie sprzymierzonymi siłami ludów pokonane być może, przejęty wiarą w przyszłość, Polski, urządzonej na zasadach wszechwładztwa ludu, przystępuję z całą szczerością duszy do Stowarzyszenia przyjmując na siebie obowiązki braterstwa względem wszystkich ludzi, należących do niego, w każdym miejscu i czasie, gdzie się onych domagać będą. Poświęcone moje myśli, zdolności działania i majątek dla walki jaką stoczyć wypadnie z pojedynczymi ludźmi lub kastami, gwałcącymi święte prawa boskie i ludzkości i targającymi się przez siłę, sztukę i przywilej na wolność, równość i braterstwo Ludu Polskiego lub innych ludów. Przyrzekam ściśle zachowywać milczenie we wszystkim, co mi ze strony Stowarzyszenia, jako tajemnica, powierzonym będzie. Przyrzekam, że to wszystko dotrzymam,  a gdybym kiedykolwiek stał się krzywoprzysięzcą, niechaj imię moje znaczenie zdrajcy przybierze i niechaj zło, stąd wynikłe, na moją spadnie głowę i tak niech się stanie dziś i po wszystkie czasy. Amen.
 

Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. I. Rusinowa, Warszawa 1986.

Before God, the whole mankind and my conscience, by the love that binds me with my miserable Homeland, by the centuries of suffering it has endured, by the trembling of my soul I experience at the sight of laziness and idleness, by the blood of the martyrs that has flown and will flow at the altar of the sacrifices for our Homeland. Believing that all men are free, equal and brothers to one another, that they are equal in their rights and obligations, that they are free before God and mankind, that they are brothers in acting towards good in harmony and unity; believing that it is one’s virtue and duty to act against inequality that exists in our Homeland, that power lies solely in the hands of the people; convinced that unity means strength and that the alliance created by the oppressors can be broken with the allied forces of the people; moved by the belief in the future of Poland organised in accordance with the rule of the power of the people, I join the Association in absolute sincerity and accept the duty of fraternity towards all the members of the Association everywhere and at any time they will demand it. I sacrifice my thoughts, abilities and possessions to the fight against individuals or castes that would violate the holy laws of God and mankind and assault liberty, equality and fraternity of the Polish People or other people by force, art or privilege. I swear that I will keep my silence on everything that the Association will entrust me with as a secret. I swear that I will fulfil all that, and if I ever become a perjurer, let my name be the one of a traitor and let the evil that my perjury causes rest on my shoulders and let it happen and last forever. Amen.
 
Translated © by Jerzy Giebułtowski
Download the original text