do 1370

1371 – 1572

1918-1939

PRL

1944-1989

Współczesna Polska

od 1989

Odezwa do Narodu Polskiego i Narodów Zjednoczonych (zakończona Testamentem Polski Walczącej) została ogłoszona przez Radę Jedności Narodowej na jej ostatnim posiedzeniu 1 lipca 1945 roku. Rada Jedności Narodowej była konspiracyjnym ciałem politycznym działającym w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W jej składzie uczestniczyli przedstawiciele polskich demokratycznych ugrupowań politycznych: PPS (WRN), SN, SP, SL. Odezwa była wyrazem sprzeciwu wobec przejmowania władzy w kraju przez komunistów i podporządkowania Polski Związkowi Sowieckiemu w następstwie porozumień jałtańskich. Bezpośrednią przyczyną ogłoszenia odezwy było powstanie 28 czerwca Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, który wkrótce miał zostać uznany przez większość państw. Tym samym międzynarodowe uznanie utracił legalny Rząd RP na Uchodźstwie (w Londynie), który przez sześć lat wojny reprezentował Polskę w koalicji antyhitlerowskiej.

Odezwę zawierającą Testament Polski Walczącej opublikowano w ostatnim numerze oficjalnego organu prasowego Delegatury Rządu na Kraj – „Rzeczpospolitej Polskiej”. W dokumencie wzywano do opuszczenia ziem polskich przez Armię Czerwoną i NKWD, zaprzestania prześladowań oraz przeprowadzenia demokratycznych reform, co miało być warunkiem osiągnięcia porozumienia ze Związkiem Sowieckim. Testament był dramatycznym podsumowaniem pięcioletniej walki konspiracyjnej, która nie przyniosła Polsce oczekiwanej niepodległości.

Dokument w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie

Treść dokumentu

jPaginate.js - Demo