Choose period
August 9, 1917

Founding Meeting of the Polish National Committee

Historical context

During the First World War, the Polish independence milieus disagreed on geopolitical choices and decided to support different European powers. Roman Dmowski, the leader of the National Democracy (Narodowa Demokracja, ND), wanted to strive for autonomy within the Russian Empire so before the outbreak of the war, he supported the Triple Entente that was the alliance of the Russian Empire, the French Third Republic and Great Britain. In contrast, Józef Piłsudski, the leader of the left-wing independence movement, opted for the Central Powers, fighting alongside Austro-Hungarian Empire.

In November 1914, the National Democracy members with other conservative pro-Russian activists established the Polish National Committee (Komitet Narodowy Polski, KNP) calling for a fight against Germany that was considered one of the greatest enemies of Poland. The committee tried to form the independent Polish army, called the Puławy Legion (Legion Puławski), but the undertaking failed due to the lack of commitment of the Russian authorities that only limited themselves to hasty declarations about the future unification of Polish territories.

The following year, the German offensive led to the occupation of Warsaw. In this situation, the committee members and supporters decided to move to Russia. From 1916, when Russia started to grow weaker, Dmowski believed that it was necessary to focus on the Western allies. Therefore, he launched a campaign in France and Great Britain to restore independence in Poland.

After the February Revolution in Russia, Dmowski and his co-workers and allies established the Polish National Committee on 15 August 1917 in Lausanne. Dmowski became the president, and the members included, among others, the conservative Erazm Piltz or count Maurycy Zamoyski, one of the wealthiest Poles who financed the activities of the organisation. Another important member was the pianist and future Prime Minister of Poland Ignacy Jan Paderewski, who was engaged in the work for the compatriots in the United States.

The Polish National Committee became a body that was recognised by the Entente as a political partner and representative of the Poles in international affairs. On the committee’s initiative, the Polish Army, also called the Blue Army because of the colour of the uniforms, was formed in France. It included about 100,000 soldiers and was directed by General Józef Haller. In the autumn of 1918, through the agency of the committee, Chief of State Piłsudski earned international recognition for the state that was being restored. Moreover, the committee members, along with the representatives of the government in Warsaw formed the Polish delegation that was sent to the Peace Conference held in Paris in 1919.

Document text

Protokół 1. Konferencji Konstytucyjnej Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie 9, 10 sierpnia 1917

Obecni: Roman Dmowski, Jan Horodyjski, Erazm Piltz, Jan Rozwadowski, Marian Seyda, Konstanty Skirmunt, Władysław hr. Sobański, Maurycy hr. Zamoyski
Przewodniczący: Maurycy hr. Zamoyski

Uchwalono:
1. Dążyć do utworzenia armji polskiej pod opieką państw Koalicji: Angjli, Francji, Włoch i Stanów zjednoczonych, w myśl dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej, z dnia 4 czerwca 1917 roku.

2. Utworzyć pod nazwą: Komitat Narodowy Polski (Comité national polonais – Polish National Committee) organizację mającą za zadanie:

1.Reprezentację polityczną Polski i jej interesów wobec zachodnich sprzymierzonych,
2. Opiekę nad armją polską i jej polityczne kierownictwo,
3. Opiekę cywilną nad Polakami w zachodnich państwach sprzymierzonych.
4. Siedzibą powyższego Komitetu będzie Londyn lub Paryż.
5. W skład Komitetu mają wejść:

a) w Londynie (ew. Paryżu): pp. R. Dmowski, S. Kozicki, M. Seyda, W. hr. Sobański, M. hr. Zamoyski
b) w Ameryce: p. I. Paderewski
c) w Paryżu: p. E. Piltz
d) w Rzymie: p. K. Skirmunt
e) w Szwajcarji: p. J. Rozwadowski

 6. Prezesurę Komitetu Narodowego Polskiego powierzyć Panu Romanowi Dmowskiemu

 Powyższe uchwały postanowiono przedłożyć Zjazdowi, mającemu się odbyć 11 i 12 sierpnia 1917 r.

Przewodniczący
[b.p.]

Sekretarz
Jan Rozwadowski

Protokół 4. posiedzenia Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie 15, 16 sierpnia 1917

Obecni: Prezes Roman Dmowski
Członkowie: Erazm Piltz, Jan Rozwadowski, Marian Seyda, Konstanty Skirmunt, Władysław hr. Sobański, Maurycy hr. Zamoyski

Przewodniczący: Roman Dmowski

Postanowiono uznać, że od dnia dzisiejszego, 15-go sierpnia 1917 r., Komitet Narodowy Polski rozpoczyna swą działalność w następującym składzie: pp. R. Dmowski, E. Piltz, J. Rozwadowski, M. Seyda, hr. M. Zamoyski – w Paryżu: J. I. Paderewski – w Ameryce; K. Skirmunt – w Rzymie i hr. Wł. Sobański – w Londynie.

P. Jan Horodyski, ze względu na ważne misje, powierzane mu przez Komitet, będzie stale zapraszany na posiedzenia Komitetu.

P. Piltz zakomunikował telegram Konsula francuskiego w Moskwie o tamtejszym Kongresie polskim z dn. 8 sierpnia, a potem listy p. Modzelewskiego w sprawie misji wojskowej francusko-polskiej w Paryżu. Jenerał Archinard nie zgodził się na wstrzymanie wyjazdu delegatów misji do Ameryki, akceptując tylko, by nie rozpoczynała ona swych czynności w Ameryce, póki nie otrzyma wiadomości o zajęciu stanowiska przez Komitet.

Przedyskutowano sprawę finansów, poczem uchwalono:

Niezwłocznie po notyfikowaniu Rządom o powstaniu Komitetu, rozpocząć starania o zaciągnięcie pożyczki przez Komitet, w kwocie pięciu miljonów franków, u zachodnich państw sprzymierzonych, na zasadach, ustalenie których nastąpi później.

Po przedyskutowaniu przedłożonego przez p. Piltza projektu pisma notyfikacyjnego i objaśnienia do niego, z wyłożeniem motywów, uchwalono powierzyć zredagowanie tych pism p. Dmowskiemu.

Przewodniczący
[b.p.]


Sekretarz
Jan Rozwadowski


 (Komitet Narodowy Polski - protokoły posiedzeń 1917-1919, wstęp, wybór i oprac. i przygot. do druku M. Jabłonowski, D. Cisowska-Hydzik  Pułtusk 2007)

Minutes of the First Founding Meeting of the Polish National Committee held in Lausanne on 9–10 August 1917

Present: Roman Dmowski, Jan Horodyjski, Erazm Piltz, Jan Rozwadowski, Marian Seyda, Konstanty Skirmunt, Count Władysław Sobański, Count Maurycy Zamoyski
Chairman: Count Maurycy Zamoyski

It has been resolved to:

Strive for the creation of the Polish Army under the tutelage of the coalition states: England, France, Italy and the United States, following the decree issued by the President of the French Republic on 4 June 1917.
Establish the Polish National Committee (Komitet Narodowy Polski, Comité National Polonais), an organization whose aims include:
1. The political representation of Poland and its interests regarding the allied Western countries,

2. The protection and political guidance of the Polish Army,

3. The protection of Polish civilians living in the allied Western countries.

4. The headquarters of the Committee will be located in London or Paris.

5. The Committee should include:

a) in London (or in Paris): Mr. R. Dmowski, Mr. S. Kozicki, Mr. M. Seyda, Count W. Sobański, Count M. Zamoyski
b) in America: Mr. I. Paderewski
c) in Paris: Mr. E. Piltz
d) in Rome: Mr. K. Skirmunt
e) in Switzerland: Mr. J. Rozwadowski

Appoint Mr. Roman Dmowski the President of the Polish National Committee.

It has been decided to present the above resolutions to the Congress that is to be held on 11–12 August 1917.

Chairman
[no signature]

Secretary
Jan Rozwadowski

 

Minutes of the Fourth Meeting of the Polish National Committee held in Lausanne on 15–16 August 1917

Present: President Roman Dmowski
Members present: Erazm Piltz, Jan Rozwadowski, Marian Seyda, Konstanty Skirmunt, Count Władysław Sobański, Count Maurycy Zamoyski
Chairman: Roman Dmowski

 It has been accepted that as of 15 August 1917 the Polish National Committee begins its activities in the following composition: Mr. R. Dmowski, Mr. E. Piltz, Mr. J. Rozwadowski, Mr. M. Seyda, Count M. Zamoyski – in Paris; Mr. J. I. Paderewski – in America; Mr. K. Skirmunt – in Rome and Count Wł. Sobański – in London.

Since the Committee entrusts Mr. Jan Horodyski with important missions, he will be invited to the meetings regularly.

Mr. Piltz has presented the telegram sent by the French Consul in Moscow about the Polish Congress that was organized there on 8 August. Then, he has reported on Mr. Modzelewski’s letters concerning the French and Polish military mission in Paris. General Archinard has not agreed to suspend the departure of the mission delegates to America and has accepted that they should not begin their activities in America until they receive a message regarding the Committee’s position.

The financial issues have been discussed, and the following has been decided:

As soon as the governments are notified that the Committee has been established, the Committee should begin efforts to get a five-million-franc loan from the allied Western countries on the terms and conditions that will be arranged later.

Having discussed the draft of the notification letter and the attached commentary with the motives behind it submitted by Mr. Piltz, it has been resolved that Mr. Dmowski will edit these documents.

Chairman
[no signature]

Secretary
Jan Rozwadowski

(Komitet Narodowy Polski – protokoły posiedzeń 1917–1919 [Polish National Committee – minutes of meetings 1917–1919], introduction, edited and prepared by M. Jabłonowski, D. Cisowska-Hydzik (Pułtusk 2007))
Download the original text