do 1370

1371 – 1572

1918-1939

PRL

1944-1989

Współczesna Polska

od 1989

1918

Dekret o ordynacji wyborczej do sejmu ustawodawczego (wyciąg)

Kontekst historyczny

Pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory do Sejmu Ustawodawczego zostały przeprowadzone na podstawie dekretu z 28 listopada 1918 roku o ordynacji wyborczej do Sejmu, przygotowanej i przyjętej przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z Jędrzejem Moraczewskim i zatwierdzonej przez Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Najważniejszym postanowieniem dekretu było przyznanie czynnego prawa wyborczego wszystkim obywatelom bez różnicy płci, którzy do dnia ogłoszenia wyborów ukończyli 21 lat, z wyjątkiem wojskowych w służbie czynnej, zaś biernego – wszystkim, także wojskowym. Polska była jednym z pierwszych państw europejskich, w którym prawo głosu otrzymały kobiety.

Wybory odbyły się 26 stycznia 1919 roku.

Dokument w zbiorach Archiwum Akt Nowych

Treść dokumentu

jPaginate.js - Demo